Gebruik accommodatie, contributie,  Beheer en toezicht:

1. Een ieder die gebruik maakt van de accommodatie dient de gedragregels te eerbiedigen van de beheerder van het party en sportcentrum complex

2. Contributie voor rijders: per jaar: € 110,- voor volwassenen en € 55,- voor de leeftijd t/m 16 jaar.

3. Gastrijders kunnen en mogen na betaling per dag gebruik maken van de accommodatie(circuit en sleutelruimte). De baancommissaris en/of leden van de stichting zien hierop toe en zorgen voor de inning van de gelden. Bovendien bepaalt de baancommissaris en/of bestuurder van de stichting, wanneer (gast) rijders wel of niet kunnen rijden.

4. Er wordt pas op het circuit gereden indien de baancommissaris en/of bestuurder van de stichting de baan vrij geeft om te rijden.

5. Het toezicht op de baan en het beheer van de sleutelruimte geschiedt door een baancommissaris en/of bestuurder van de stichting.

6. Met betrekking tot het gebruik van het circuit gelden de volgende regels:

a. Banden: Alleen CPX v1 , CPX v2 , Sorex 20  of Pit-shimizu  XG-rain.

b. De frequentie van de Radio waarmee gereden wordt moet legaal zijn.

c. De zender mag pas worden aangezet als een rijders zich er van vergewist dat de frequentie niet al in gebruik  is.

d. Alleen vanaf de rijders stelling mag gestart worden; banden moeten droog zijn. Insmeren met grip hulpmiddelen of weekmakers is dus NIET toegestaan.

e. Een ieder die met een auto op de baan rijdt dient op de rijders stelling te staan.

f. Het rijgedrag moet netjes zijn,  Bij stilvallen van de auto dient dit ZSM duidelijk gemaakt te worden!

g. Bij schade aan de baan dien je dit zelf z.s.m. te herstellen om schade aan andere voertuigen te voorkomen.

  Indien op het circuit herstelwerkzaamheden moeten worden verricht dan moet er met gepaste snelheid worden gereden.

  Dit wordt aangegeven door de baancommissaris of  bestuurder van de stichting.

h. Al het afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd te worden.

i. Eten, drinken en roken op de baan is VERBODEN. hier is elders op de faciliteit plek voor.

j. Een ieder, die zich naar het oordeel van de baancommissaris en/of bestuurder van de stichting schuldig maakt aan onsportief rijgedrag of onheuse bejegeningen wordt onmiddellijk van het circuit verwijderd. Het bestuur kan jegens deze rijder aanvullende maatregelen nemen.

8. De accommodatie is volgens de
Openings tijden geopend. Het bestuur behoudt het recht om hiervan af te wijken. 

9. Aanwijzingen en instructies van het bestuur dienen te worden opgevolgd. In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.

10. Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld bij diefstal van spullen